Wordpress

WordPress vlastní typy obsahu

Dnešní WordPress toho zvládne velice moc. A to také díky možnosti rozšíření o “Vlastní typy obsahu”, což většinou není nic jiného než klasické příspěvky s jinou hodnotou u post_type v databázi.

Vlastní typy lze vytvářet buď pomocí pluginů nebo pomocí rozšíření kódu ve functions.php.

Tak na příklad na tomto WEBu s rozšířením ve Functions funguje blok Portfolio.

Vlastní typy obsahu – portfolio
//tento kód stačí vložit do functions.php
 
if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) { 
  add_theme_support( 'post-thumbnails' );
  set_post_thumbnail_size( 280, 210, true ); // Normal post thumbnails
  add_image_size( 'screen-shot', 720, 540 ); // Full size screen
}

add_action('init', 'portfolio_register'); 
  
function portfolio_register() { 
  $args = array( 
    'label' => __('Portfolio'), 
    'singular_label' => __('Project'), 
    'public' => true, 
    'show_ui' => true, 
    'capability_type' => 'post', 
    'hierarchical' => false, 
    'rewrite' => true, 
    'supports' => array('title', 'editor', 'thumbnail') 
    ); 
  
  register_post_type( 'portfolio' , $args ); 
}

register_taxonomy("project-type", array("portfolio"), array("hierarchical" => true, "label" => "Portfolio rubriky", "singular_label" => "Portfolio rubriky", "rewrite" => true));

add_action("admin_init", "portfolio_meta_box");  
 
 
function portfolio_meta_box(){ 
  add_meta_box("projInfo-meta", "Project Options", "portfolio_meta_options", "portfolio", "side", "low"); 
} 
  
 
function portfolio_meta_options(){ 
    global $post; 
    if ( defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE ) return $post_id;
    $custom = get_post_custom($post->ID); 
    $link = $custom["projLink"][0]; 
?> 
  <label>Link: </label><input name="projLink" value="<?php echo $link; ?>" /> 
<?php 
  }
  
add_action('save_post', 'save_project_link'); 
  
function save_project_link(){ 
  global $post; 
   
  if ( defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE ){ 
    return $post_id;
  }else{
    update_post_meta($post->ID, "projLink", $_POST["projLink"]); 
  } 
}

add_filter("manage_edit-portfolio_columns", "project_edit_columns");  
  
function project_edit_columns($columns){ 
    $columns = array( 
      "cb" => "<input type=\"checkbox\" />", 
      "title" => "Project", 
      "description" => "Description", 
      "link" => "Link", 
      "type" => "Type of Project", 
    ); 
  
    return $columns; 
} 
 
add_action("manage_posts_custom_column", "project_custom_columns"); 
  
function project_custom_columns($column){ 
    global $post; 
    switch ($column) 
    { 
      case "description": 
        the_excerpt(); 
        break; 
      case "link": 
        $custom = get_post_custom(); 
        echo $custom["projLink"][0]; 
        break; 
      case "type": 
        echo get_the_term_list($post->ID, 'project-type', '', ', ',''); 
        break; 
    } 
}

add_filter('excerpt_length', 'my_excerpt_length');
 
function my_excerpt_length($length) {
 
  return 25; 
 
}
 
add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more'); 
 
function new_excerpt_more($text){ 
 
  return ' '; 
 
} 
 
function portfolio_thumbnail_url($pid){
  $image_id = get_post_thumbnail_id($pid); 
  $image_url = wp_get_attachment_image_src($image_id,'screen-shot'); 
  return $image_url[0]; 
}

Časem jsem si ale všimnul jiného problému, chybného nastavení “current_page_parent menu-item-nn” v navigaci. V portfolio přehledu to bylo OK, při detailním zobrazení položky portfolia byla v menu chybně prosvícena položka Blog (V mém případě Magazín).
Proto bylo nutné dodat další následující kód do Functions.php.

Vlastní typy obsahu – portfolio úprava navigace
//tento kód stačí vložit do functions.php
add_filter( 'nav_menu_css_class', 'je_portfolio_menu_item_classes', 10, 2 );
/**
 * Add css classes to Portfolio CPT menu item, remove from Blog item
 **/function je_portfolio_menu_item_classes( $classes, $item )
{
 switch ( get_query_var('post_type') ) {
  // Only run on portfolio post type
  case 'portfolio':
   // Remove current_page_parent from Blog menu item
   if( $item->title == 'Magazín' ) {
    $classes = array_diff( $classes, array( 'current_page_parent' ) );
   }
   // Add current_page_parent class to the portfolio menu item
   if ( $item->title == 'Portfolio' ) {
    $classes[] = 'current_page_parent';
   }
  break;
 }
 return $classes;
}

Více třeba zde